REGULAMENTUL INTERN
AL TABEREI LINGVISTICE DE VARĂ

"PROFICIENCY YOUTH LANGUAGE SCHOOL"

I. DISPOZIȚII GENERALE

1.1 Regulamentul intern al Taberei lingvistice de vară ”Proficiency Youth Language School” în continuare (Regulamentul taberei) stabilește modul de organizare și funcționare a Taberei lingvistice de vară organizată de AO ”Proficiency Youth Language School”, regulile de conduită pe perioada derulării Programului de ocupații, angajamentele, drepturile și responsabilitățile beneficiarilor și personalului AO ”Proficiency Youth Language School” antrenat în implementarea Programului.


1.2 Regulamentul taberei constituie parte componentă a Regulamentului Intern de funcționare a AO ”Proficiency Youth Language School”.


1.3 Prevederile Regulamentului Intern sânt obligatorii pentru beneficiari și personalului instituției.

II. PRINCIPIILE DE FUNCȚIONARE A TABEREI

2.1 AO ”Proficiency Youth Language School”, acționând prin orice programe educaționale, de dezvoltare personală, în scopul promovării, susținerii, aplicării și dezvoltării proiectelor și programelor de studiere, predare, și popularizare a limbilor străine și multilingvismului, a elaborat Programul educațional întitulat generic: ” Tabăra lingvistică de vară ”Proficiency Youth Language School”

2.2 Tabăra lingvistică de vară ”Proficiency Youth Language School” este axată pe principiile:

 • promovarea multilingvismului;
 • respectarea drepturilor omului;
 • corelarea optimă între dimensiunile educaţiei: morală, patriotică, intelectuală /cognitivă, civică, estetică, ecologică, juridică, tehnologică, fizică;
 • corelarea intereselor individuale ale beneficiarului cu cele ale societăţii;
 • echitate şi respect reciproc;
 • asigurarea securităţii şi protecţiei vieţii şi sănătăţii;
 • unitatea educaţiei şi autoeducaţiei.

2.3 Activitatea Taberei este orientată spre realizarea următoarelor obiective:
 • crearea condițiilor pentru dezvoltarea capacităților intelectuale, afective şi volitive ale beneficiarului la nivelul potențialului maxim;
 • crearea condițiilor de studiere a limbilor străine în cadrul unui Program diversificat cu derularea programelor educaționale de dezvoltare personală;
 • cultivarea respectului faţă de identitatea persoanei, drepturile şi libertăţile omului;
 • promovarea unui mod de viaţă sănătos și protecția mediului înconjurător;

III MANAGEMENTUL TABEREI


3.1 Managementul Taberei este asigurat de către Președintele AO ”Proficiency Youth Language School” cu următoarele atribuții:

 • reprezintă instituția în raport cu persoanele fizice și juridice;
 • aprobă Programul educațional și regimul zilei;
 • antrenează în activitățile educaționale personal calificat din cadrul AO ”Proficiency Youth Language School” și personal de suport – voluntari (în funcție de solicitări);
 • desemnează prin ordin personal responsabil de implementarea programului educațional ”Tabăra lingvistică de vară Proficiency Youth Language School”;
 • asigură condiții logistice prielnice și materiale didactice necesare implementării Programului;
 • în scopul realizării programului zilei (bazinul și masa de bază – prânzul) stabilește parteneriate exclusiv cu entități oficial înregistrate cu drept de funcționare în domeniile respective: Centru de fitness nr. 2 înregistrat la 22.09.2005, mun. Chișinău str. Cuza-Vodă 9/2 ap. 28, adresă de activitate str. A.Russo 14/1, mun. Chișinău și SRL PANDA ”Cafe Bulevard” mun. Chișinău, str. A.Russo 11/1 lit. A, notificare nr. 10590 din 14.11.2016.
 • întreprinde măsuri administrative și logistice pentru asigurarea siguranței beneficiarilor;
 • monitorizează calitatea serviciilor personalului angajat;


3.2 Implementarea Programului educațional este asigurat de către personalul angajat AO ”Proficiency Youth Language School” care are următoarele atribuții:

 • va utiliza metodele și tehnicile recunoscute de predare a limbilor moderne, va fi preocupat atât de aplicarea principiilor didactice, a teoriei instruirii în transmiterea conținutului învățământului, cât și de implicațiile psihologice ale actului transmiterii: psihologia evoluției copilului, psihologia învățării, strategiile comunicării.
 • va crea și menține pe perioada implementării Programului un climat de lucru care favorizează învățarea, motivația intrinsecă a învățării și dorința de a realiza sarcinile de lucru propuse;
 • va întreprinde toate măsurile de ordin organizațional și funcțional pentru a asigura securitatea copilului pe durata Programului.

În mod special personalul:
- va organiza deplasarea beneficiarilor în afara spațiilor entității în coloană câte 2-4 persoane pe porțiuni destinate/rezervate circulației pietonilor. Pentru traversarea intersecțiilor se va da prioritate intersecțiilor reglementate prin semafor, iar în alte cazuri traversarea drumurilor se va face pe trecerile pietonale asigurându-se prealabil de lipsa oricăror riscuri. În orice situație deplasarea beneficiarilor pe drumurile publice trebuie să fie conformă regulilor specificate în Anexa nr. 1
- va asigura respectarea de către beneficiari a regulilor de folosire a bazinului (piscinei) conform prevederilor Anexei nr. 2

 • va urmări și va acționa profesionist pentru asigurarea disciplinei și normelor de conduită de către beneficiari atât în sediile AO ”Proficiency Youth Language School” cât și în afara lor;
 • va asigura o comunicare directă, constructivă și eficientă cu beneficiarii vizând sănătatea, disciplina, conduita, integrarea, acomodarea, comunicarea interpersonală și alte aspecte ale implicării beneficiarului în Program;
 • persoana desemnată responsabilă de implementarea Programului coordonează activitatea personalului din subordine, asigură calitatea serviciilor prestate, aduce la cunoștință zilnic regulile stabilite de prezentul Regulament și întreprinde toate măsurile organizaționale și funcționale pentru respectarea lor.

IV. NORMELE DE CONDUITĂ PE PERIOADA DERULĂRII PROGRAMULUI

 • Copii se vor adresa unul altuia pe nume, iar față de personalul instituției folosind pronumele de politețe dl/dna ”profesor”;
 • Copiii vor avea un comportament respectuos și prietenos în relațiile interpersonale și vor evita oricare manifestare a violenței fizice și verbale;
 • Copiii vor informa imediat personalul despre oricare inconveniență în derularea programului și se vor conforma ghidărilor educatorului;
 • Copiii pot lua loc la masă după folosirea lavoarului, vor ocupa locul indicat de educator și vor exclude pe durata mesei oricare activitate distractivă. Vor manifesta respect pentru munca bucătarilor și liniștea altor vizitatori ai localului.
 • Copiii nu vor folosi telefonul mobil altfel decât pentru necesitățile procesului educațional sau cu acordul educatorului. Prestatorul este exonerat de răspundere pentru pierderea sau deteriorarea telefoanelor mobile din vina beneficiarilor.
 • Pe perioada derulării Programului copii vor avea o atitudine grijulie față de bunurile Prestatorului;
 • Copiii vor respecta regulile de conduită prevăzute de Regulamentul taberei, în mod special Regulile de deplasare în afara spațiilor AO și Regulile de folosire a piscinei.
 • Beneficiarii indirecți vor contribui plenar și implicat la respectarea de către beneficiarii direcți a regulilor de conduită prevăzute de prezentul Regulament.